Strateji

Nexans Türkiye Endüstri ve Ticaret A.Ş.

KALİTE POLİTİKASI
Nexans Türkiye, kablo sektöründe ülke ve dünya çapında sürdürdüğü liderliğini korumayı ve gelecek yıllarda tüm pazarlarda etkinliğini artırmayı hedeflemektedir.
Bu amaçla,
1. ISO 9001 standardında belirlenen kalite şartlarını sağlar ve uygunluğunu sürekli gözden geçirir. Nükleer güvenlik şartlarına uyum için kaynakları belirler, ürün ve proses için belirlenen aksiyonları uygular.
2. Çalışanlarını işlerini doğru olarak yapmaları için eğitir,
3. Müşterilerine kaliteli ürünler sunmak üzere ileri teknolojileri izler ve uygular,
4. Tedarikçilerle iyi ilişkiler geliştirir ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteği verir,
5. Gelişmenin ve değişmenin temelinde insan bulunduğu ilkesiyle ekip çalışmasını destekler,
6. Müşteri mutluluğunu sağlamayı temel ilke kabul eder,
7. Müşteri taleplerini istenen miktarlarda, tam zamanında ve istenilen yerlerde teslim eder,
8. Uygunsuzlukların önlenmesi ve giderilmesine özen gösterir,
9. Kalite politikasının tüm çalışanlara yayılımını sağlar ve yapılan iç denetimlerle etkinliğini ölçer,
10. Tüm yasal ve uyulması gereken uluslararası kanun, mevzuat ve direktiflere uyar,
Gücünü müşterilerinden ve çalışanlarından alan NEXANS TÜRKİYE, bu amaçlara ulaşmak için yıllık hedefler belirler, bunları ölçer ve bu hedeflerle birlikte kalite sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirir.

 

ÇEVRE POLİTİKASI
DOĞAL DENGENİN KORUNMASI AMACIYLA;
1. Ulusal çevre kanunları, yönetmelikler ve ilgili mevzuata uyarak,
2. Sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla çevre ve ekonominin entegrasyonuna öncelik vererek, uygun hedefleri seçip gözden geçirerek,
3. Çevre dostu teknoloji ve girdilerle, doğal kaynaklarımızı da etkin bir şekilde kullanarak kablolarımızı üreterek,
4. Atıklarımızı en aza indirgemek, geri kazanım ve yeniden değerlendirilmelerini temin etmek için planlayarak, ölçerek, verileri oluşturup analiz ederek, araştırarak ve izleyerek,
5. İletişim kanallarıyla tüm çalışanlar, etkileşim içinde bulunduğumuz ilgililer ve kamuoyuna duyurulması ve incelenmesine açık tutarak,
6. Periyodik gözden geçirmeler, ilgililerin eğitimleri ve düzeltici faaliyetleri gerçekleştirerek,
7. İlgili kuruluşların ve tüm personelimizin çalışmalarına da destek vererek,
Kirlenmenin Önlenmesi ve Sürekli Gelişimi Sağlamayı
Taahhüt Ederiz.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Nexans Türkiye, önce insan kavramından haraketle çalışanların sağlık ve güvenliğini ön plana almış olup,
Bu amaçla,
1. İş sağlığı ve güvenliği konuları ile ilgili tüm ulusal, uluslararası mevzuatlara ve diğer şartlara uyum sağlayarak,
2. Davranış odaklı İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü için amaç ve hedefler belirleyip izleyerek ve geliştirerek,
3. Faaliyetlerimiz ile ilgili tüm tehlike ve riskleri değerlendirip ortadan kaldırma amaçlı çalışmalar yürüterek ve/veya en aza indirecek önlemler alarak, devamlılığını sağlayarak ve işle ilgili yaralanma ve sağlık bozulmalarını önleyerek,
4. Tüm çalışanlarımızın aktif, açık iletişim kurmasını sağlayıp, sorumluluk ve liderliğe dayalı katılımı sayesinde güvenlik kültürünü geliştirerek,
5. Eğitimler ve farkındalık faaliyetleri ile tüm çalışanların güçlü bir İSG bilincine sahip olmasını sağlayarak,
6. İş sağlığı ve güvenliği konularında tüm çalışanları ve taşeronları bilgilendirerek; ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak, alt işveren, tedarikçiler ve taşeronların da, bu politikaya uygun, kayıpsız çalışmaya yönelik hareket etmelerini sağlayarak,
7. Sağlık aktivitelerini planlayarak ve sağlıklı çalışma koşulları yaratarak,
8. Periyodik gözden geçirmeler ve düzeltici faaliyetleri gerçekleştirerek,
9. İş sağlığı ve güvenliği politikasının tüm çalışanlara yayılımını sağlayarak ve yapılan iç denetimlerle etkinliğini ölçerek,
Sürekli Gelişmeyi Taahhüt Ederiz.

 

Bilgi Güvenliği Politikası

İş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla; “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin” ISO/IEC 27001:2013 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi, bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetmekteyiz.

Şirketimiz bu politikanın uygulanması ile, yasal zorunluluklara uymayı, üçüncü taraflarlar (İş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümlere uymayı, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamayı, güvenlik olaylarından doğan her türlü gelir veya fırsat kaybını en aza indirmeyi, bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamayı, ilkeleri olarak belirlemiş ve ilgili taraflara sunmuştur.

Bilgi güvenliğinin tüm çalışanlarımızın sorumluluğunda olduğunun ve bilginin istemli ya da istemsiz olarak kaybı veya usulsüz kullanılması durumunda hem firmamızın hem de paydaşlarımızın önemli zararlar görebileceğinin bilincindeyiz. Bu bilinçle firmamıza ve paydaşlarımıza ait bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini, sürdürülebilir bir anlayışla koruruz.

Bu anlayış doğrultusunda;

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve yürütülmesi için yetki, rol ve sorumlulukları belirler; bu yetki, rol ve sorumlulukları periyodik olarak gözden geçiririz.
  • Bilgi varlıklarımızı tanımlar, sınıflandırır, bunları tehdit eden riskleri belirler, bu riskleri yönetmek için gerekli yöntemleri geliştirir ve etkin şekilde uygularız.
  • İlgili mevzuatı ve mevzuatla ilgili gelişmeleri takip eder, uygulanmasını sağlamak ve muhtemel ihlalleri önlemek üzere gerekli tedbirleri alırız.
  • Bilgi güvenliğini sağlamada en önemli unsurun insan olduğu gerçeği ile başta çalışanlarımız ve gerektiğinde diğer paydaşlarımızın da bilgi güvenliği konusunda farkındalığını artıracak eğitimler düzenler ve sonuçlarının takibini yaparız.
  • Yaşanacak herhangi bir olumsuzluk karşısında işlerimizin ve paydaşlarımıza olan sorumluluklarımızın kesintiye uğramaması için iş sürekliliği planlarını hazırlar ve bu planları test ederiz.
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin standartlara uygun olarak işlemesine yardımcı olmak üzere, prosedür ve talimatları hazırlar, kontrol noktalarını belirler; sürekli iyileştirme felsefesi doğrultusunda düzenli olarak etkinliğini ölçer, denetler ve gözden geçiririz.

 

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi almak istediğiniz konular:

Zorunlu alanlar*

Lütfen girişinizi kontrol edin ve tekrar deneyin.

E-posta adresi tek bir @ içermelidir

Kişisel veri koruyucusu

Kişisel verilerinizin işlenmesine ve/veya doğrudan pazarlama veya ticari amaçlarla kullanılmasına itiraz etme hakkınız vardır

Teşekkür ederiz!

Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkürler. Kısa süre içinde size dönüş yapacağız.

Hata

Bir hata oluştu. Lütfen tekrar deneyin.

Kapat