Yasal

Nexans Turkiye Hakkında Yasal Bilgiler

NEXANS YASAL BİLGİLER VE KVKK HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Nexans Turkiye Hakkında Yasal Bilgiler için bu bağlantıya tıklayın.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Nexans Türkiye Endüstri ve Ticaret A.Ş. (Nexans), işbu aydınlatma bildirimi ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında;

Belirli, açık ve meşru amaçlar için; doğru, güncel, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, işleme amacıyla bağlantılı ve sınırlı bir şekilde, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme şartı ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesine ve Kanun’un 4. maddesine uygun şekilde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır.

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Nexans; kişisel verilerin işlenmesi aşamasında ve aşağıda açıklanacak olan hususlar doğrultusunda Veri Sorumlusudur.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz şirketimizin faaliyet amacı doğrultusunda; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla 6698 Sayılı Kanun ve sair kanunlara uygun olarak işleneceğini, bu kapsamda özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda da mevzuata uygun olarak yeterli dikkat ve özenin gösterileceğini, kişisel verilerin işlenmesi halinde Kanun’un 5 ve 6. Maddesinde geçen istisnalar hariç veri sahibinin açık rızasının alınacağını belirtiliriz.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Nexans ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, Kanun’un 8 ve 9. Maddesine uygun olarak yurt içi ve yurt dışında mukim ve işbirliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlar ve iştiraklerimizle, Nexans’a bağlı veya bağımsız çalışan danışman ve çözüm ortaklarıyla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile şirketimizin faaliyet amacı doğrultusunda paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi

Nexans tarafından kanuna uygun olarak işlenmiş olan kişisel veriler, kişisel verilerin işlenmesi sebebinin ortadan kalkması halinde veya talebiniz ile şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya usulüne uygun olarak anonim hale getirilecektir.

Hak ve Yükümlülükler

Veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda Nexans, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi Kanun’un 11. Maddesi gereği:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.

Kişisel verileriniz ile ilgili tüm taleplerinizi, KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek; Mecidiyeköy Mah. Oğuz Sok. No:4 Rönesans BIZ Plaza Kat:A/1 Şişli İstanbul, adresinde bulunan şirket merkezine posta yolu ile iletebileceğiniz gibi, https://www.nexans.com.tr internet adresi ve +90 212 266 01 60 no’lu telefon hattından da tüzel kişiliğimize ulaşma imkânınız bulunmaktadır. Ayrıca veri sahibi olarak; işbu Aydınlatma Bildiriminin ayrılmaz bir parçası olan başvuru formu ile de başvuru yapıp talep ve şikâyetlerinizi şirketimize bildirebileceğinizi hatırlatırız.

Şirketimizin; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Başvuru Formu: KVKK Başvuru Formu

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi almak istediğiniz konular:

Zorunlu alanlar*

Lütfen girişinizi kontrol edin ve tekrar deneyin.

E-posta adresi tek bir @ içermelidir

Kişisel veri koruyucusu

Kişisel verilerinizin işlenmesine ve/veya doğrudan pazarlama veya ticari amaçlarla kullanılmasına itiraz etme hakkınız vardır

Teşekkür ederiz!

Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkürler. Kısa süre içinde size dönüş yapacağız.

Hata

Bir hata oluştu. Lütfen tekrar deneyin.

Kapat