Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR)

Yangına Tepki Kabloları için CPR, 13 Kasım'da Avrupa Birliği Resmi Gazetesi C 378 (Bildirim No. 2015 / C 378/03) 'de listelenen EN50575: 2014 ürün standardına göre 2016'da faaliyete geçecektir.

Her üye devlette bilgi sağlamak için bir CPR İletişim noktası kurulmuştur.

1 Temmuz 2017'den itibaren her ürünün, CE markalamasına ve Performans Beyanı'na sahip olmalısı gerekmektedir.

­

Kablolara ilişkin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) hakkında sıkça sorulan sorular

YASAL UYARI

İşbu belge Avrupa’da kablo sektörünün önde gelen uzmanlarından birinin bilgisi dahilinde olan hususları ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği hakkında bildiklerimiz işbu belgenin düzenlendiği dönem itibariyle (Temmuz 2016) ifade etmektedir. Yasal açıdan bağlayıcı bir belge değildir, herhangi bir yasal hak veya yükümlülük doğurduğu yönünde yorumlanmayacaktır ve her bir paydaşın kendi takdir ve karar mekanizmasının yerine geçen bir unsur da değildir. Topluluk mevzuatını bağlayıcı nitelikte yorumlama yetkisi münhasır olarak Avrupa Adliyesine aittir. Nexans yalnızca genel bilgilendirme maksadı taşıyan bu belge esas alınarak alınan veya alınmayan tedbirlerden ötürü herhangi bir sorumluluk kabul etmez. © 2014 Europacable - Tüm hakları saklıdır.

 1. CPR neyi amaçlamaktadır?

  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR), yapı malzemelerinin performansına ilişkin bilgilerin güvenilir olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu da, yapı malzemelerinin performansına yönelik tek tip değerlendirme metotları sunan “ortak teknik bir dil” kullanılarak gerçekleştirilir.

  Bu metotlar uyumlaştırılmış teknik şartnameler halinde derlenir. Bu ortak teknik dil kullanılarak:

  • üreticiler  tarafından ürünlerin performansı beyan edili, aynı zamanda 
  • üye ülkelern yetkili makamları tarafından, ilgili gereklilikler belirtilir, ve 
  • kullanıcılar (mimarlar, mühendisler, müteahhitler vb.) tarafından, yapı işlerinde kullanım için en uygun ürünleri seçerken uygulanır.

  Daha fazla bilgi için:

  http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/index_en.htm

 2. Hangi kablo performansları CPR'a dahildir?

  CPR’a dahil edilen kablo performansları yalnızca şunlardır:

  • yangına tepki
  • yangına dayanım
  • normal işleyişte*, parçalarına ayırırken/sökerken ve geri dönüşümde tehlikeli madde salınımı.

  *yangın anındaki performansı kapsamaz 
 3. Hangi kablolar CPR'a dahildir?

  İki uyumlaştırılmış ürün standardının kapsamında olan  yapılarda bulunan sabitlenmiş kablolar, yani:

  • binalarda ve diğer yapı işlerinde elektrik ve haberleşme iletimi için kullanılmak istenen ve yangına tepki açısından performans gerekliliklerine tabi olan kablolar ve
  • gelecekte ise güvenlik tesisatlarının güç ve/veya sinyal iletimi sürekliliğini sağlamanın esas olduğu binalar ve diğer yapı işlerinde elektrik, haberleşme, alarm /yangın algılama sistemleri iletimi için kullanılması amaçlanan kablolar.

  Sabit tesisat için olan kablolar, geçici tesisat için özel olarak tasarlanmamış kablolar olarak kabul edilir. Talimat M / 334 EU* 'ya dahil olmayan asansör kabloları da sabit tesisat kabloları kapsamına dahil değildir.
  * Asansör kabloları dikkate alınmamıştır çünkü Talimat M/443'e göre (EN-CEN_CENELEC) güç, kontrol ve haberleşme kablolarının bir parçası değildir.- Ekler 1'in Dipnot2)bölümü  - UYGULAMA SAHASI

 4. Önceden kablolanmış kanallarda ve önceden bağlı sistemlerde bulunan kabloların CE markalaması olmalı mı?

  Kablo yönetme sistemleri (CMS) ve önceden bağlı sistemler CPR kapsamına girmemekle birlikte, önceden sisteme monte edilen kabloların şunlara uyması önemlidir:

  • önceden kablolanmış kanalların ve önceden bağlı sistemin nihai uygulaması yapı ve inşaat mühendisliği işleri kapsamında ise yangına tepki gerekliliklerinin konusudur, ya da 
  • dağıtım kanlı yoluyla satılıyorsa ve nihai uygulaması yapı ve inşaat mühendisliği işleri ise yangına tepki gerekliliklerinin konusudur.

  Bu gibi durumlarda önceden önceden kablolanmış kanallar ve önceden bağlı sistemlerdeki kablolar CPR'a göre sertifikalandırılmalı ve nihai ürün kabloların yangına tepki performansını gösteren CE markalamasına sahip olmalıdır. Önceden kablolanmış kanallar ve önceden bağlı sistemler, kabloların çoğunlukla binalarda kurulumunu kolaylaştıracak ve hızlandıracak iki ürünün  (kablo-kanal ve konektör-kablo) bir birleşimidir. Ayrıca normal kablolar gibi, önceden kablolanmış kanallar ve önceden bağlı sistemler de, ancak içerdikleri kabloların minimum CPR Euro sınıfı (nihai duman, alevli parçacık ve asidite sınıflaması da dahil olmak üzere) o ülkedeki Euroclass gereksinimi ile uyumlu ise yapıların içine monte edilebilir.

 5. Bir binaya giren dış ortam kablosu için CE markalaması zorunlu mudur?

  Yapılarda kalıcı (sabit) olarak kurulan tüm kablolar CE markalaması taşımalıdır. Ulusal yetkililer, özel koşullar için, yangına katkı açısından önemsiz kabul edilen ve bu nedenle herhangi bir CE markalaması olmaksızın veya belirli bir inşaat için gerekli olanın altında bir performans seviyesi ile kabul edilen maksimum kablo uzunluğunu tanımlayabilir. Böyle bir durumda, kablo mümkün olduğunca kısa olmalı ve girdiği yangın bölmesinde bağlanmalıdır.

  IT (Bilgi Teknolojisi) kablo döşeme için ayrıca 50174-2* de referans olarak kullanılmaktadır.

  * EN50174-2 – Bilgi teknolojisi. Kablo döşeme: Döşeme planlaması ve bina içi uygulamalar.
  4.1.8.2 Yanıcı malzemeler içieren harici kablolar
  EN 60332-1-2'de önerilen minimum performans gereksinimlerini karşılamayan bilgii teknolojisi kabloları:  a) binanın dış yangın bariyerinin dışındaki bir giriş tesisinde son bulur ya da
  ,

  b) bina içinde dış yangın bariyerinin içe nüfuz etme noktasına kadar 2 mt. aralığında (yerel yönetmeliklerce alternatif bir mesafe belirtilmedikçe) sonlandırılır veya 2 mt'yi aşan bir uzunlukta, yerel yangın yönetmeliklerine uygun olarak yangın bariyeri olarak kabul edilen kanal veya kanal içine monte edilir."
  NOT:  Bu aynı zamanda kablonun bir bina içindeki iki dış yangın bariyeri arasındaki boşluktan geçmesi gerektiği durumlarda da geçerlidir.

 6. Genel uygulamalar için ve dolayısıyla EN50575:2014+A1:2016 kapsamındaki maksimum gerilim hangisidir? 

  CPR  nominal voltaja göre farklılık göstermez ve bu nedenle yapılarda kalıcı (sabit) olarak kurulan tüm kablolar yönetmelik hükümlerine tabidir. Bununla birlikte, özel uygulamalar EN 50575 kapsamı dışındadır. Bu nedenle, bazı ülkelerde, ulusal yetkililer, bir uygulamanın EN 50575: 2014+ A1: 2016 kapsamına girmeyen, özel bir başvuru olarak kabul edildiği maksimum nominal gerilimi tanımlayabilir.

 7. Yangına dayanıklı kablolar CPR kapsamına giriyor mu? Öyleyse CE markamalası yapmak mümkün mü? mu? 

  Yangına dayanıklı kablolar kesinlikle CPR kapsamına girmektedir. CPR, hem yangına tepkiyi hem de yangına dayanımı kapsar, ancak şu anda sadece yangına tepki için uyumlu EN 50575 standardı mevcuttur. Bu nedenle, bu konuya özel harmonize standartlar AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanıncaya kadar, yangına dayanıklı kablolar CPR kapsamında sertifikalandırılamaz. Bu nedenle, şimdilik, CE markalaması ve  Performans Beyanı yangına dayanıklı kablolar için yasaktır.

 8. EN50575 standardında bulunan kullanım amacı kapsamı dışındaki kablolar için, müşterilerin/ulusal yetkililerin EN50575'e göre yangına tepki performansını beyan etme/belgelendirme talebini nasıl karşılayabilirim?

  Yapılardaki ve inşaat mühendisliği işlerindeki, sadece orijinal kullanım amacı  genel uygulamalar olan yangına tepki gerekliliklerini tabi kablolar (sabit döşenmiş kablolar),  CPR kapsamında yangına tepki performansları uyarınca sertifikalanmalıdır. CPR sertifikası, Performans Beyanı ve yeni CPR CE markalama etiketini ürünün zorunluluğunu, AB pazarına yerleştirilmesi için ön koşul olarak kullanmasını kapsar. Piyasadaki bazı kişilerin / ulusal yetkililerin, CPR EN50575 çerçevesini kullanarak yukarıda açıklandığı gibi özellikle CPR kapsamına girmeyen bir kablonun yangına tepki performansını beyan etme/ sertifikalandırma istekleri olması durumunda, iki ana durum söz konusudur:

  • Kablo, CPR EN50575'te belirtilen kullanım alanı kapsamında olmayan (örneğin dış mekanda kullanılacak bir kablo), ve yangına dayanıklı olmayan bir kablodur. Bu kablonun orijinal kullanım amacı CPR kapsamında değerlendirilmemiş ise, kablo Onaylı Kuruluş veya Onaylı Test Laboratuvarı tarafından CPR'a göre sertifikalandırılabilir ve üretici uygun gördüğü takdirde resmi bir Performans Beyanı verebilir. Üretici nihai uygulamanın inşaatta veya inşaat mühendisliği işlerinde olacağını bilmiyorsa ya da haklı bir şüphe duyuyorsa, CE markalaması bu ürünün AB pazarına sunulması için yasal olarak gerekli değildir. Üretici her halükarda ve nihai uygulamadan bağımsız olarak (belli veya varsayılan) CE markalamalı CPR etiketi uygulamaya karar verebilir ve PB hazırlayabilir. CE markalaması ve PB, kablonun inşaatlarda kalıcı olarak kurulum için kullanılabileceği anlamına gelmez. Bu, yerel kablo ve tesisat yönetmelikleri tarafından tanımlanmalıdır. EN50575'e göre sertifikasyon, ürünün piyasaya sürülmesinin ön şartı olan bir değerlendirmedir, ancak kablonun AB üye ülkelerindeki yapılarda kalıcı olarak kurulmasına izin vermez.
  • Kablo CPR EN50575'te belirtilen kullanım alanı kapsamında değildir ve yangına dayanıklı bir kablodur: yangına dayanıklı kablolar, CPR'ın ikinci aşamasında ve EN harmonize standardı tarafından düzenlenmelidir (harmonize teknik standart hazırlık aşamasında). CPR EN50575 ile beraber bu kabloyla ilgili yangına tepki performansına ancak gönüllü olarak test uygulanabilir ve beyan verilebilir (CPR sertifikasına atıfta bulunulmaksızın). Ancak, Onaylı Kuruluşlar ve Onaylu Test Laboratuvarı, üreticiye veya diğer pazar oyuncularına bu kablo için bir performans beyanı hazırlamasına izin veren herhangi bir belge düzenleyemez. Üretici için, bu ürünü CE markalama ile etiketlemek ve bir PB yayınlamak yasaktır, ayrıca bu ürün bilgisi (EN50575 ile ilgili yangına tepki testleri sonuçları) teknik sayfalarda, kataloglarda veya başka herhangi bir iletişim materyalinde kullanılacağı zaman (fiziksel veya online) kullanıcılara, bu ürün için geçerli bir Performans Beyanı olmadığı konusunda bilgi verecek ve herhangi bir karışıklığa yer vermeyecek şekilde sunulmalıdır.
 9. CPR kapsamında üretici kimdir?

  Üretici AB’de ürünü piyasaya sunan kişidir. Fiilen bir üretici veya ithalatçı olabilir. 

 10. “Yapı İşlerinin" tanımı nedir?

  Kablolar, söz konusu olduğunda, “yapı işleri”nin tanımı, yangın ve duman oluşumunun, yayılmasının sınırlandırılması hedefi olan bir yangın güvenliği yönetmeliğine tabi olan binalar ve diğer inşaat mühendisliği uygulamaları (tüneller, istasyonlar vb.) olarak kabul edilir.

 11. Performans Beyanı (PB) nedir? 

  PB üretici tarafından, düzenleyici yönergeler uyarınca CPR kapsamında olan her ürün için düzenlenen bir belgedir ve:

  • ürünü tanımlar
  • kullanım amacını ifade eder
  • beyan edilen performansın da belirttiği esas karakteristikleri (kablolar için yangına tepki, yangına dayanım performans sınıflandırmaları ve tehlikeli madde salınımı) ifade eder.

  Daha detaylı bilgi için:

  http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/performance-declaration/index_en.htm

 12. CPR sektöre ne gibi ek yükler getiriyor?

  1. Mevcut Kalite Markalamaları’na ek bir test / sertifika prosedürü getiriyor. Bu yükün ciddiyeti, beyan edilen performansın seviyesi ile artmaktadır. Testler, Sınıf Eca'dan Dca'ya doğru detaylanarak ilerliyor (küçük çaplı alev testinden tam bir yangın senaryosuna kadar). Sistem 1+ altındaki Cca ve B2ca sınıfı kablolarının tamamının üretiminin PB’na uygunluğunun belgelendirilmesi için yapılan rutin gözetim yöntemleri katı ve masraflıdır. CPR uygulaması, birçok şirket işlevini etkilemektedir: teknik birimler, üretim, lojistik, kalite yönetimi ve IT (Bilgi Teknolojisi). 
  2. Yeni markalama, etiketleme ve PB’larının elektronik olarak dağıtımı, tüm bu yeni belge ve metinlerin güvenilir bir şekilde sağlanması ve son kullanıcılar için tamamen erişilebilirliğini garanti etmek için büyük bir yatırım gerektirmiştir. Birçok durumda, ürünlere yeni etiketler ekleme zorunluluğu vardır. Performans Beyanları’nın, üretim durduktan sonraki 10 yıl boyunca erişilebilir olması zorunludur. 
  3. Dca sınıfı ve üzeri kabloların birçoğu için, tüm ürün tiplerinin PB’na uygunluğunu garanti etmek için yeniden tasarım yapılması gerekti. Yeni Euroclass sınıflarını ve alevli parçacık gibi ek şartları yerine getirmek amacıyla yeni malzemeler geliştirildi.
  4. Herhangi bir uygunsuzluk durumunda, herhangi bir performans seviyesindeki kabloların tamamı için üretimin pazardan geri çekilmesine kadar  çok ciddi sonuçları olabilir

 13. CPR Avrupa'da nasıl uygulanacak? Hangi noktalar tüm ülkelerde ortak olacak ve hangi noktalar ülkeye özel olacak?

  CPR, yorum farkı olmadan, üye ülkelerin her biri tarafından uygulanmalıdır. Euroclass sınıflandırması kabloların yangın performans düzeyini (Yangına Tepki ve ileride Yangın Dayanım) tanımlayacak olan ve yerel yönetmeliklerde kullanılacak olan ortak dildir.

  Belli bir uygulama için hangi sınıfın kullanılacağına ilişkin kararlar ulusal bir konu niteliğindedir ve faklı üye ülkeler arasında değişkenlik gösterebilir. Parametrelerin geniş kombinasyon aralığı (sınıf + duman + asit derecesi + alevli parçacıklar) üye ülkelere büyük esneklik sağlar.

  Ancak her üye ülke kablo yangın performansını düzenlemeye tabi tutmaz.

 14. CPR uyarınca üreticinin yükümlülükleri nelerdir?

  Yükümlülükler, CPR’ın  11. maddesinde belirtilmektedir.

  Ürün piyasaya sürülmeden önce ve harmonize bir standart kapsamında olduğunda, üretici bir Performans Beyanı (PB) düzenlemeli ve CE markalamasını eklemelidir.

 15. Performans Beyanı'nın amacı nedir?

  Üretici, PB hazırlayarak, yapı malzemesinin beyan edilen performansa uygunluğunu üstlenir.

  Kullanıcı, PB içerisindeki bilgilere dayanarak, piyasada bulunan tüm ürünlerden, bu ürünün amaçlanan kullanımına uygun olanını satın almaya karar verir ve söz konusu ürüne karar vermede tüm sorumluluğunu üstlenir.

 16. Performans Beyanı'nın temeli neye dayanır?

  PB'nda sağlanan tüm bilgiler, ilgili harmonize standartta sağlanan yöntemleri ve kriterleri sıkı bir şekilde uygulayarak elde edilir. Bu yöntemlerin ve kriterlerin doğru bir şekilde uygulanması, Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması’nın (AVCP) uygulanabilir sistemini takiben, üreticinin kendisi ve onaylanmış kuruluşun uygun bir şekilde dahil olmasıyla garanti edilmektedir.

  CE markalamasının uygulanması, PB’nın hazırlanmasını takip eder ve üreticinin doğru ve güvenilir PB hazırlamak için uygulanabilir tüm prosedürleri sıkı bir şekilde takip ettiğini gösterir.

 17. Kablo, CPR uyarınca hangi durumlarda CE markalaması taşır?

  CPR için CE markalaması yalnızca Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde (OJEU) yayınlanan uygulanabilirlik tarihinden itibaren kablolara uygulanabilir ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde belirtilen geçiş süresinin bitiminde zorunlu hale gelir. Yangına tepki kabloları için ürün standardı (EN 50575: 2014 ve tadili EN50575: 2014 / A1: 2016) 01.07.2017 tarihinde sona eren geçiş süresiyle birlikte, 10.06.2016 tarihlinde ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlanmıştır.

  Yangına dayanıklı kabloların ürün standardı bu dökümanın yayınlandığı tarihte henüz yayınlanmamıştır ve bu ürünler daha sonraki bir tarihe kadar, CPR'a göre CE markalaması alamaz.

 18. Müşteri CE markalaması taşıyan orijinal kabloyu nasıl tanıyabilir?

  Şüphe durumunda, profesyoneller ve tüketiciler CE markalamasının doğruluğunu şu şekilde onaylayabilirler:

  • Yapı için ulusal irtibat noktasına başvurarak 
  • PB ve etiket üzerinde beyan edilen onaylı kuruluşa sorarak 
  Yapı için ulusal  Yapı İşleri için Ürün İletişim Noktası  ve bildirilen tüm Onaylı Kuruluşların (NANDO, lütfen ürün ailesi seçin: enerji, kontrol ve iletişim kabloları) AB web sitesinde mevcuttur.
 19. Bir üründe, Alçak Gerilim Direktifi (LVD) altında ürünün kendisinde bulunan CE işareti varsa, bu markalamanın, EN 50575:2014 + A1:2016 şartına uygun olabilmesi için CE markalamasının kaldırılması mı gerekir? 

  Evet. Tek bir CE işareti yürürlükte olan bütün direktifleri / yönetmelikleri kapsamaktadır. CPR uyarınca CE markalamasının bulunduğu yerde, doğrudan doğruya kablo üzerinde yazdırmanın mümkün olmadığı bazı ayrıntılı bilgiler, CE markalaması ile birlikte sunulmalıdır. Kabloya ilave bilgiler verilmeksizin yalnızca CE markalaması  basılması yasadışı olabilir.

 20. Performans Beyanı nasıl arz edilecek? 

  PB web sitesi aracılığıyla ve istek üzerine kağıt üzerinde ya da elektronik biçimde arz edilecektir. 

 21. CPR uygulamasından toptancı / distribütör sorumlu mu?

  CPR distribütörlerin genel yükümlülüğünü şöyle açıklamaktadır. “"... yapı malzemeleri distribütörleri, AB pazarına ait koşulların önem arz eden karekteristiklerine ve üye devletlerde yapı işleri için temel gereksinimlerle ilgili olarak özel şartların farkında olmalıdır ve ticari işlemlerinde bu bilgiyi kullanmalıdır" (Önplan(41) CPR Yönetmeliği No 305/2011).

  Ayrıca distribütörler, CPR madde 14, madde 15 ve madde 16 ile tanımlanan yükümlülüklere tabidir. Bir distribütör pazara kendi adıyla bir ürün sunduğunda distribütör üretici olarak kabul edilir.

  İthalatçılar, CPR madde 13, madde 15 ve madde 16 ile tanımlanan yükümlülüklere tabidir.

 22. Kullanıcı bir ürünün CPR kapsamındaki uygulmalar açısından doğru olup olmadığını nasıl anlayabilir?

  Kullanıcı için aşağıdaki bileşenler gereklidir:

  • Tanımlanan bina/yapı işleri için herhangi bir ulusal mevzuatın talep ettiği Euroclass sınıfına ilişkin bilgi
  • CE markalaması ve beraberinde sertifikalandırma bilgileri
  • Tedarikçinin performans beyanı

  Daha yüksek yangına tepki performans sınıfları (Aca, B1ca, B2ca ve Cca) ve tüm yangına dayanım sınıfları açısından,kablolar için Sistem 1 + Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması (resmi adıyla Uygunluk Teyidi) gereklidir. Bunun için onaylı, üçüncü bir sertifikalandırma kurumunun ürün tipini belirleme (tip

  testi vb.), üretim tesisinin ve fabrika üretim kontrolünün ilk kez incelenmesi işlemlerini ve fabrikadan alınan numunelerin doğrulanması dahil olmak üzere Fabrika Üretim Kontrolü’nün sürekli denetlenmesi işlemlerini yürütmesi gerekmektedir.

  Bu belgelendirme sistemi yangın koşulları altında kablo kullanımı güvenliğini etkileyen kilit parametrelerin doğru şekilde kontrol edilmesini sağlamaya yardım edecektir.

  Daha fazla bilgiye buradan ulaşılabilir 

 23. Belli bir üye ülkede belli bir ürüne ilişkin gerekliliklerle ilgili nereden bilgi alınabilir?

  Her üye ülke söz konusu bilgilerin alınabildiği bir “iletişim noktası” oluşturmak zorundadır.

  The updated list of established contact points can be found here
 24. Yapı dışı uygulamalarda CE markalamalı kablolar kullanabilir miyim?

  Evet, ancak bunun tersi şekilde, uygun CE markalaması olmadan, uygulamanın ülke tarafından belirlendiği/düzenlendiği durumlarda kablo kullanımına izin verilmemektedir.

 25. Başka bir ülkede CE markalaması alan bir kabloyu ülkemde kullanabilir miyim?

  Evet, CE markalaması AB geçerliliğine sahiptir. 

 26. Kamu, yapılarda sürekli kurulum için, özel işletmecilerin, kabloların teknik özelliklerinde CPR sınıflandırmasına uyduğunu taahhüt eder mi?   

  Evet. Kamu özel işletmecilerin (örneğin demiryolu ağı operatörleri veya güç ve telekom ağı operatörleri), kablolardaki teknik özelliklerin, yangına tepki test yöntemlerinden Euroclass sınıflandırmasına kadar olan CPR referanslarına uyumlu olmasını taahhüt eder. Bu, aşağıda belirten CPR Madde 8.5'ten (CE işaretinin genel ilkeleri ve kullanımı) gelmektedir:

  Üye devlet CE markalaması taşıyan yapı malzemelerinin kamu kuruluşu veya kamu kuruluşu olarak hareket eden özel kuruluşlar tarafından uygulanan kurallar veya koşullar tarafından engellenemecektir veya beyan edilen performans gerekliliklere uygun ise, tekel pozisyonu temelinde kamu görevlisi olarak ya da  kamusal bir yetkiyle hareket etmesini sağlayacaktır.

 27. Kabloların CE markalaması ne zaman başlayabiliyor?

  CPR uyarınca CE markalaması, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde belirlenen uygulanma tarihinden itibaren başlayabilir ve geçiş, yani bir arada devam etme süresinin bitiminde zorunlu hale gelir. EN50575 için: 2014 ve değişiklik EN50575: 2014 / A1: 2016‘da yangına tepki için uygulanma tarihi 10 Haziran 2016 olarak belirlenmiş olup, 1 Temmuz 2017'de sona eren, bir arada devam etme süresi vardır. Yangına dayanıma ilişkin tarih henüz belirlenmemiştir. 

 28. Geçiş sürecinin sonunda mevcut tesisatları ulusal yönetmeliklerin gerektirdiği düzeye getirmek için gözden geçirmek gerekecek mi?

  Tesisat yönetmeliği, CPR kapsamına girmiyor. Ulusal Yönetmeliklere göre değişiklik gösterecektir.

 29. Mevcut yangın sertifikaları geçerli olmaya devam edecek mi?

  Evet, ancak yalnızca endüstriyel uygulamalar veya AB dışındaki uygulamalar gibi CPR kapsamı dışında olan uygulamalar için bu durum söz konusu olacaktır.

 30. Yerel kalite işaretleri geçerliliğini sürdürecek mi?

  CPR kapsamındaki performanslardan farklı olarak, Gönüllü Ulusal Kalite İşaretleri, kablonun elektriksel, mekanik ve malzeme özellikleri gibi performansları kapsar. Bu nedenle, söz konusu işaretler önemli olmaya devam edecek ve daha eksiksiz bir performans kapsamı oluşturacaklardır.

 31. CE markalamalı bir üründe gönüllü kalite işaretleri hala kullanılabilir mi?

  Evet, gönüllü sertifika işaretlerine izin verilmektedir ancak bu işaretler CPR kapsamında olan kabloların yangınla ilgili performansını kapsamamalıdır.

 32. CE işareti benim ulusal kalite işaretimden daha önemli veya önemsiz midir?

  CE işareti yapı işlerine yönelik kabloların piyasaya sunulması için ön şart olacaktır. CPR açısından CE işaretinin ilgili olduğu husus, üye ülkeler arasında yangın performanslarının tanımından ötürü ortaya çıkan teknik engellerin ortadan kaldırılması ve kablolarının uygunluğunu doğrulamaya yönelik düzenli bir yöntem belirlenmesidir.

  Kalite İşaretleri, mekanik ve elektriksel performanslar, ebatlar gibi ürüne ait diğer unsurları kapsar ve ihtiyari standartlara uygunluğu izlemek için emsalsiz araçlardır.

  Bu nedenle CE markalama ve gönüllü Ulusal Kalite İşaretleri arasında bir karşılaştırma yapılması yanıltıcıdır, zira bunlar birbirinden farklı konulardır.

 33. Yangına tepkide hangi sınıf IEC60332 serisi testine karşılık gelir?

  Eca ve Fca sınıfları, alev yayılım testi IEC / EN 60332-1-2'ye referansla tanımlanır (sırasıyla gerekli maksimum eşik değerini karşılar veya karşılamaz). Fca sınıfı Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması (AVCP) Sistem 4'ün altındadır, bu nedenle bu durum üretici tarafından değerlendirilmelidir.

  Diğer sınıflar için, mevcut IEC testi ve CPR performansları arasında, farklı test yöntemleri uygulanması nedeniyle doğrudan bir ilişki yoktur. Test cihazının temel yapısı tam olarak aynı olmasına rağmen, farklı montaj şekli ve yeni parametrelerin kullanılması test sonuçlarını karşılaştırılamaz hale getirmektedir.

 34. CPR ve Alçak Gerilim Direktifi (LVD) deklarasyonlarını birleştirmek mümkün müdür?

  Hayır, LVD'nin bir Uyum Beyanı gerektirmesi ve CPR’ın bir Performans Beyanı gerektirmesi nedeniyle ikisi ayrı tutulmalıdır. Bununla birlikte, CPR etiketindeki bir CE markalaması LVD'yi de kapsayacaktır. 

 35. CE işareti kablolara nasıl uygulanacak?

  Ürün standardına göre, CE ibaresi her durumda ürün etiketine uygulanacaktır.  

 36. Markanın ilk konulduğu tarih ne anlama geliyor? 

  Bu CE markasının belli bir ürüne ilk konulduğu tarihtir.Kablonun üretim tarihi DEĞİLDİR.

 37. CPR gereklilikleri AB dışından ithal edilen bir kabloyu nasıl etkiler?

  CPR gereklilikleri kablonun AB’de piyasaya sürülmesiyle geçerli olacaktır.

 38. Kablolar nasıl değişecek?

  Neredeyse tüm kablo ailelerinin yeniden değerlendirilmesi ve muhtemel olarak ayarlama yapılması gerekecek,  zira mevcut performans düzeyleri Euroclass B2ca, Cca ve Dca  sınıflarına uymamaktadır. 

 39. Tüm Avrupa Kabloları uyumlu hale getirilecek mi?

  Yalnızca yangın performansları uyumlu hale getirilecektir. Beyan edilen yangın performansları haricinde ulusal kablo tipleri aynı kalacaktır.

 40. Halihazırda yangın performansı ürünleri mevcut iken CPR ve yeni kural ve yönetmeliklerin ne gibi bir katkısı olacak?

  Yangına Tepki Sınıfları tablosu, gerçek büyüklükte numuneler üzerinde zamana karşı dinamik olarak ölçmek suretiyle kabloların yangın sırasındaki tüm davranışını

  hesaba katar. Bu yangın güvenliğinde ileriye yönelik önemli bir adımdır ve ulusal yetkili makamların kabloları halihazırda CPR kapsamında olan diğer yapı ürünlerine benzer şekilde ele almasına olanak sağlar.

  Yangına Tepki Sınıfları tablosu, AB’nin muhtelif yerlerinde farklı şekillerde uygulanmaları muhtemel olsa da, Avrupa’da bina yönetmeliğinin standart bir özelliği haline gelecektir. Zira tamamlama ilkesi uyarınca her bir ülke yapı standartları ve/veya düzenlemelerinde bu sınıfların nasıl kullanılacağına karar verecektir. Ulusal yönetmeliklere sınıflandırma getirilmesinin zorunlu olmadığı ve bazı ülkelerin bu konuyu başka şekillerde ele almayı seçebileceği unutulmamalıdır.

  Ancak bu Euroclass sınıfları uygulamadan bağımsız olarak tüm ürünler için ortak olacak ve bu nedenle kesinlikle bir referans noktası olacaklardır. Ürünlerin sınıflarca tanımlanan performans düzeyleri tüm Avrupa karar mercileri tarafından net bir şekilde anlaşılacaktır. Piyasaya getirilen ürünler ağır test gerekliliklerine uygun olacak ve yangın tehlikesi olan durumlarda insan, hayvan ve mal güvenliğinin korunabilir olmasını sağlamaya devam edeceklerdir.

 41. Tehlikeli maddelerin salınımına ilişkin performans beyanı nasıl ele alınacak?  

  Şu anda kablolar için, tehlikeli maddelerin salınımı ile ilgili olarak geçerli olan bir Avrupa harmonize koşulu (reçeteler ve destekleyici test yöntemleri) bulunmamaktadır. EN 50575: 2014'e göre, eğer varsa ilgili ulusal yönetmeliklere atıfta bulunulmalıdır.

  Bu yönetmeliklerin bulunduğu bir MS'de piyasaya sürülenbir kablo varsa, PB ve etiket onlara atıfta bulunmalıdır.

  Ulusal düzenlemelerin (kablolarla ilgili) mevcut olmadığı ülkelerde "Performans Belirlenmemiştir (NPD)" ibaresi DoP'de belirtilmelidir ve böylece CE markalama etiketi üzerinde herhangi bir bilgiye gerek kalmaz.

  Bağımsız olarak, CPR, 1907/2006 sayılı yönetmelik (REACH) çerçevesinde beyan edilebilecek tehlikeli maddelerin potansiyel içeriği ile ilgili bilgilerin performans beyanı ile birlikte sağlanabileceğini belirtmektedir.

 

İrtibatınız

Ayhan Güngör Pazarlama Müdürü
Telefon +90 212 266 01 60
Faks +90 212 266 01 70
ayhan.gungor@nexans.com